Juridische informatie en privacy

Eigendomsclausule

Welkom op de website www.wandelkrant.be, een realisatie van Marc Thijs. Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden:

Clausule intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan De Wandelkrant of aan derden. Ze mogen niet gereproduceerd worden zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van De Wandelkrant. De materialen op deze site mogen slechts voor eigen en niet-commercieel gebruik weergegeven en afgedrukt worden. Deze clausule sluit ook andere vzw’s uit van het gebruik en reproductie van de inhoud ervan in gelijk welke vorm dan ook zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van De Wandelkrant !

Clausule beperking van aansprakelijkheid

De inhoud van de site (links en deze juridische informatie inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. De Wandelkrant geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. De Wandelkrant kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De bezoeker van de website is vrij de GPS routes te downloaden voor privaat gebruik en ze uit te voeren. Let wel, De Wandelkrant is niet verantwoordelijk voor veranderingen of problemen die zich eventueel kunnen voordoen op de wandelweg: werken, slechte staat van het wegdek, omleidingen, gebrekkige signalisatie/bebakening, doorkruising van privé grondgebied dat enkel gedurende de wandeltocht (het tijdstip van de registratie van de GPS route) open was gesteld naar de wandelaars toe en nu privé terrein is. De Wandelkrant is niet aansprakelijk voor het gebruik van de informatie op deze website of voor het ontbreken van specifieke informatie.

Clausule inzake privacy, veiligheidsmaatregelen, controle- en inzagerecht.

De Wandelkrant verbindt zich ertoe om naar best vermogen de bescherming van de persoonsgegevens te waarborgen. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. De gebruiker kan zich, gratis en op aanvraag, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot De Wandelkrant.

Clausule koppeling naar andere websites

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden of van haar partners, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. De Wandelkrant verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Alle opmerkingen in verband met deze algemene voorwaarden dienen gericht te worden aan Marc Thijs, de realisator van de website www.wandelkrant.be .
Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Tongeren bevoegd.